×
თხილეული
ჩირეული
სუნელები&სანელებლები
სხვადასხვა
 • ნუში 100გ

  49 GEL

  აირჩიეთ :

  ფასი
  49 GEL
  ქვეყანა
  ამერიკის შეერთებული შტატები
  დეტალური აღწერა:

  100 g produqtSi: energetikuli Rirebuleba 2578kj/616kkal.
  kvebiTi Rirebuleba: cximi 49.4g, m.S. najeri cximovani mJavebi 3.7g, naxSirwylebi 21.7g, m.S. Saqrebi 3.9g, cila 21.2g, marili 0g.
  SesaZloa kvalis saxiT Seicavdes araqiss an sxva kaklovnebs.
  SesaZloa Seicavdes naWuWis fragmentebs..
  Senaxvis pirobebi: SeinaxeT gril da mSral adgilas.
  SefuTvis gaxsnidan SeinaxeT hermertulad da moixmareT 3 Tvis ganmavlobaSi.

  warmoSobis qveyana: aSS

  გაზიარება: