×
თხილეული
ჩირეული
სუნელები&სანელებლები
სხვადასხვა
 • ქეშიუ 100გ

  4.55 GEL 5.37 GEL

  ფასი
  4.55 GEL
  ძველი ფასი
  5.37 GEL
  ქვეყანა
  ინდოეთი
  დეტალური აღწერა:

  qeSiu - mouxalavi

  100 g produqtSi: energetikuli Rirebuleba 2631kj/629kkal.
  kvebiTi Rirebuleba: cximi 48.4g, m.S. najeri cximovani mJavebi 7.8g, naxSirwylebi 30.2g, m.S. Saqrebi 5.9g, cila 18.2g, marili 0g.
  SesaZloa kvalis saxiT Seicavdes araqiss an sxva kaklovnebs.
  SesaZloa Seicavdes naWuWis fragmentebs.
  Senaxvis pirobebi: SeinaxeT gril da mSral adgilas.
  SefuTvis gaxsnidan SeinaxeT hermertulad da moixmareT 3 Tvis ganmavlobaSi.

  warmoSobis qveyana: indoeTi

  გაზიარება: